Zápis do MŠ

Mateřská škola přijímá do počtu 24 dětí. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka, na základě žádosti zákonných zástupců dítěte. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v MŠ.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let. Mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány, pokud je volná kapacita MŠ.

Zápis do MŠ se koná každoročně v období od 2. do 16. května (termín je vždy upřesněn a oznámen rodičům místním rozhlasem a na webových stránkách v sekci aktuality).

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Lubná

1.       Poslední rok před zahájením povinné školní docházky

 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

2.       Trvalé bydliště v obci Lubná

3.        Věk dítěte:

-  4 roky dovršené k 31. 8. 2017

-  3 roky dovršené k 31. 8.2017

-  2 roky dovršené k 31. 8. 2017 – budou přijímány v posloupnosti od nejstaršího dle data  

                                                            narození do naplnění kapacity mateřské školy

4.       Pravidelná celodenní docházka v MŠ

5.       Mateřskou školu navštěvující sourozenec

6.       Neumístěné dítě v minulém roce

Ředitelka MŠ může mimořádně přihlédnut k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným podmínkám.