Školní vzdělávací program

Pracujeme dle ŠVP s názvem: "Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok"

 

ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické radě a je platný od 1. 9. 2016.

 

 Obecná charakteristika školy

Mateřská škola je od 1. 1. 2003 mateřskou školou s právní subjektivitou. Zřizovatel mateřské školy je obec Lubná, která pravidelně posílá mateřské škole finanční prostředky na její provoz, chod a údržbu.

Mateřská škola se nachází uprostřed malebné obce Lubná a je dostupná pro všechny děti z této vesnice. Je umístěna v prvním patře starší patrové budovy. Pod mateřskou školou se nachází byty a nad ní je umístěn obecní úřad a místní knihovna.

Vstup do mateřské školy je samostatný a zcela oddělen od bytů a obecního úřadu. Do MŠ se vstupuje bránou přes školní zahradu. Vchází se do šatny, kde si děti odkládají oděv a obuv. Z šatny je vstup přímo do herny, která je propojena s třídou mateřské školy. Zde děti tráví většinu dne. Součástí MŠ je i malá kuchyňka, která slouží jako přípravna a výdejna stravy pro děti. Děti mají k dispozici i umývárnu a WC, obojí bylo zrekonstruováno a rozšířeno v roce 2009. Posledním prostorem, který patří k MŠ je ložnice, kde děti odpočívají. Jsou zde trvale rozmístěna lehátka a místnost slouží jen k odpočinku dětí. Za ložnicí je ještě místnost, která slouží jako ředitelna a sklad na věci.

K mateřské škole patří i zahrada, která je hojně využívána dětmi pro každodenní činnosti a pobyt. Je plně vybavena novými herními prvky – skluzavka, houpací hnízdo, šplhací stěna, lávka a letadlo. Součástí zahrady je i pískoviště, které v letošním roce prošlo rekonstrukcí, dřevěný domeček pro děti a zahradní domek, ve kterém jsou uloženy hračky pro děti a nářadí.

Mateřská škola je jednotřídní mateřskou školou vesnického typu, její kapacita je 25 dětí všech věkových kategorií. Pracují zde 3 pracovnice – ředitelka, učitelka, školnice.

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, proto je strava dovážena z nedaleké MŠ Kvasice.

 

Koncepce rozvoje a vize naší školy

Mateřská škola je jedna z mnoha institucí, která napomáhá doplňovat výchovu dítěte a umožňuje mu zajistit prostředí plné dostatečných podnětů a možností k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Na základě školského vzdělávacího programu bychom se měli snažit být dětem co nejlepšími pomocníky  a průvodci na jejich cestě za poznáním.

Naším cílem je co nejefektivněji rozvíjet osobnost dítěte tak, aby byl brán zřetel na jeho individualitu, jeho potřeby, zájmy a nadání. Výchovná práce by měla vycházet z vývoje a zrání dětí, měla by citlivě rozvíjet jejich fyzické a psychické dovednosti, zajišťovat jejich pocit jistoty a bezpečí, pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu a učit dítě být samo sebou, ale i schopnosti přizpůsobit se životu s ostatními dětmi. Celý vzdělávací program by měl být orientován tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet.

 Mateřská škola Lubná je jednotřídní mateřská škola vesnického typu. A právě na tomto předpokladu se snažíme stavět a rozvíjet naši práci. Naší hlavní snahou je především to, abychom propojili činnost a dění mateřské školy se životem v naší obci. Abychom děti vedly k lásce, ohleduplnosti a úctě k rodné vesnici a k místu ve kterém žijí a vyrůstají. Aby si jednou mohli říci: „Tohle je místo, ve kterém jsem vyrostl a strávil ty nejkrásnější chvíle svého života“. Snažíme se v dětech podporovat a upevňovat základní tradice a zvyky, které se na vesnici dodržují, ať už se jedná o vodění medvěda, karneval, májování, velikonoce, rozsvěcování ván. stromu aj. Ale také se nebráníme i zavádění tradic nových. Naší snahou je do naší práce zapojit také více rodiče a rodinné příslušníky dětí a to zejména společnými akcemi jako je – drakiáda, dýňové tvoření, vánoční dílna, velikonoční tvoření, rozloučení s předškoláky apod.

Budeme se snažit, aby naše práce v mateřské škole dosahovala vysokého stupně úrovně výchovně-vzdělávací práce. A aby byly děti na konci předškolního období co nejlépe připravené na vstup do základní školy a do života.

Dalším cílem by mělo být zlepšit obraz školy a dostat jej více do povědomí veřejnosti.  Hlavním prostředkem by měla být propagace - byly vytvořeny internetové stránky naší MŠ, kde pravidelně aktualizujeme informace a prezentujeme naši práci,  úzké propojení školy s rodiči  (pořádáme společné akce), obcí  a místními organizacemi.

Naším úkolem by mělo být předat dalšímu vzdělávacímu zařízení, kterým je základní škola, takové osobnosti, které budou optimálně všestranně rozvinuté podle svých možností a zájmů a jednoho dne si i oni budou moci říci:

 „Vše potřebné jsem se naučil v mateřské škole“.

 

 Organizace vzdělávání

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu. Podporuje zdravý životní styl, tělesný, psychický     a sociální vývoj dítěte. Vytváříme optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ.

Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

7:00 – 8:30

Příchody dětí, spontánní nebo řízené individuální, skupinové či společné činnosti; tvořivé a estetické činnosti dětí, IP, tělovýchovná chvilka, komunitní kruh

8:30 – 9:00

Hygiena, ranní svačina, úklid po svačině, hygiena

9:00 – 9:30

Dopolední vzdělávací řízená činnost pedagogickým pracovníkem (max. 20-30minut dle věku dětí). Pohybová aktivita, hudební chvilka, didaktické hry na rozvíjení poznání, řeči, grafomotorické prvky

9:30 – 10:00

Úklid pomůcek, hygiena, příprava na pobyt venku (oblékání, obouvání)

10:00 – 11:15

 Pobyt venku – vycházky do okolí, turistické vycházky, sportovní aktivity, hry na zahradě (délka pobytu je závislá na mikroklimatických podmínkách §18, vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích).

11:15 – 12:15

Hygiena, příprava na oběd, oběd, odchody dětí po obědě, příprava dětí k odpolednímu odpočinku.

12:15 – 14:15

Odpolední odpočinek – je přizpůsoben potřebám spánku dětí. Dětem s menší potřebou spánku je tato doba využívána ke klidovému programu – předškoláci – hra na flétnu, příprava předškoláků (odpočinek 30 minut).

14:15 – 15:30

Postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina, spontánní hravé a pohybové aktivity, pobyt na zahradě, odchody dětí domů

 

Název vzdělávacího programu

 

„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, TO JE CELÝ ROK“

 

Tématické celky: (Integrované bloky)

 

Podzim na venkově:

1.      ZÁŘÍ:  „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“

2.      ŘÍJEN: „Vítej podzime“

3.      LISTOPAD: „Listopad, lísteček mi na dlaň spad“

 

Zimní svět:

4.      PROSINEC: „Od Adventu do Vánoc“

5.      LEDEN: „Zima je tu, děti“

6.      ÚNOR: „Objevíme vše, co je kolem nás“

 

Jarní probouzení:

7.      BŘEZEN: „Jaro letí, má zelená křidélka“

8.      DUBEN: „Zvířátka a jejich domov“

9.      KVĚTEN: „Když všechno kvete“

 

Letní dovádění

10.  ČERVEN: „Už se těším na prázdniny aneb co jsem se už naučil“

 

Podtémata:

Každý Tématický celek obsahuje několik podtémat určených pro práci s dětmi, které se prolínají a zasahují do všech oblastí výchovy a vzdělávání. Jsou zpravidla týdenní, ale mohou být realizovány v delším či kratším časovém úseku.

Každé podtéma má svůj název a nastíněn obsah. Podtémata na jednotlivý týden si učitelka dále rozpracovává podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 Podzim na venkově

1. Tématický celek

Září „Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát“

Záměr: seznamovat děti s prostředím školy, s denním režimem a rituálem školy. Prohlubovat   

             citový vztah mezi dítětem a učitelkou, podporovat u dětí schopnost zvládnout

             odloučení od rodičů, navazovat kontakt s učitelkou, vrstevníky a dospělými, kteří se

             o něj starají, učit se žít ve společnosti ostatních. Seznámit děti s místem, ve kterém

             žijí, upevňovat v dětech lásku a úctu k prostředí, ve kterém žijí a vyrůstají.

 

Podtémata:

*  Vítej mezi námi (adaptace dětí na prostředí MŠ, seznámit se s prostředím MŠ. Poznávání, budovy a prostředí MŠ, poznat svou značku a své místo, seznámit se s novými kamarády a prohlubovat kamarádské vztahy mezi dětmi, sebeobsluhu a základní hygienické návyky a dovednosti

*  Cestička k domovu krásně se vine (poznávat místo, ve kterém žiji, jeho okolí, seznámit se s tradicemi, zvyky a historií rodné vesnice, podporovat v dětech lásku k rodné vesnici)

*  Mámo, táto, pojď si s námi hrát (seznámit s rodinou, znát zaměstnání rodičů, poznat a pojmenovat členy rodiny, prohlubovat citovou vazbu na rodinu)

*  Co děláme celý den (seznámit děti s denními činnostmi a rituály, péče o hračky a pomůcky, ukládání věcí na své místo,upevňovat v dětech orientaci mezi pojmy – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer

 

2. Tématický celek

 

Říjen „Vítej podzime“

 

Záměr: Poznávat znaky podzimní přírody, vést děti k vnímání její krásy, chránit ji a vědět,

             co se sklízí na podzim

 

Podtémata:

*  Vlaštovičko leť, už je na tě čas ( seznámit děti s ptáky odlétajícími do teplých krajin a ptáky přezimujícími, charakteristika podzimní přírody, pouštění a výroba dráčků)

*  Na zahradě (poznávání ovocných stromů a jejich plodů, zpracování ovoce, péče o ovocné stromy, společné výrobky z ovoce, význam ovoce pro zdraví)

*  Na poli (seznámení s podzimními pracemi na zahradě, se zahradním nářadím, s některými druhy zeleniny a jejich zpracováním, význam zeleniny ve stravě)

*  V lese (rozdíl mezi stromy listnatými a jehličnatými, poznávání jejich plodů, sběr plodů a výroba z nich, výlet a poznávání lesní přírody)

 

3. Tématický celek

Listopad: „Listopad, lísteček mi na dlaň spad“

Záměr: Charakterizovat znaky podzimu, seznámit se s proměnlivostí a změnami podzimního

             počasí v návaznosti na prevenci dětských nemocí, podpora zdraví a vytváření

             zdravých životních návyků, péče o přírodu a zvířata

Podtémata:

*  Padá listí zlaté rudé (znaky podzimu, změny v přírodě, žloutnutí a zbarvení listů, pranostiky)

*  Přijel k nám sv. Martin (seznámení dětí s tradicí, vliv podzimního počasí, rozlišení pojmů – mlha, déšť, vítr, plískanice atd.)

*  Příprava zvířátek na zimu (poznávání lesních zvířat, zvířat volně žijících, způsob života               a příprava zvířátek na zimu)

*  Když kamarád stůně (oblékání, otužování, mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživě, námětové hry na lékaře, jak se chránit před nemocí)

 

Zimní svět

4. Tématický celek

Prosinec: „Od Adventu do Vánoc“

Záměr: Přiblížit dětem a seznámit je s obdobím Adventu a Vánoc, vánočními zvyky                

             a tradicemi, pranostikami, vánočními koledy a symboly. Společné prožívání tohoto

             období, sdílení radosti, optimismu a citového prožívání.

Témata:

*  Mik, miku, Mikuláš (seznámení s postavou anděla, Mikuláše, čerta, mikulášská nadílka, čtení pohádkových příběhů a tradic)

*  Doba vánoční (poznávání vánočních tradic a zvyků, radostné prožívání předvánočního času, společná výzdoba školky, příprava na Vánoční besídku, výroba dárečků, přání, ozdob, pečení cukroví)

 

5. Tématický celek

Leden: „Zima je tu, děti“

 

Záměr: provázet děti zimním obdobím, seznámit je s charakteristickými znaky zimní přírody,

             její rozmanitostí, s péčí o zvířátka, se zimními sporty a radovánky, předškoláci se

             připraví k zápisu

 

Témata:

*   Paní Zima jede (charakteristické znaky zimní přírody, péče o zvířátka, pozorovat přírodu, experimentovat se sněhem, vodou a ledem)

*   Zimní olympiáda (seznámit děti se zimními sporty na sněhu i na ledě, správným oblečením v zimě, s bezpečností při sportování, orientace v prostoru, zimní olympijské hry)

*   Z pohádky do pohádky (seznámit děti s pohádkami – druhy, četba, vyprávění, dramatizace, poslech)

*   Zápis do školy (příprava dětí k zápisu, procvičování geometrických tvarů, procvičování číselné řady, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, rozvíjení slovní zásoby (společné vyprávění), znát své jméno a adresu)

 

6. Tématický celek

Únor: „Objevíme vše, co je kolem nás“

Záměr: podporovat v dětech lásku a úctu k rodné vesnici, prožívat společně veselí     

             Masopustu a Karnevalu, seznámit děti s těmito tradicemi a zvyky. Vést děti

             k dodržování a respektování základních pravidel silničního provozu, ke znalosti

             v oblasti dopravy, některých druhů povolání a základních částí lidského těla.

Témata:

*  Hádej, kdo jsem? (společná příprava a realizace Karnevalu, příprava soutěží, výroba masek, společné veselí, seznámit děti s vesnickou tradicí – Ostatky (vodění medvěda), společné prožívání masopustního veselí)

*  Jede auto z kopečka (naučit děti poznat a pojmenovat dopravní prostředky, znát pravidla bezpečného pohybu po místních komunikacích, dodržování pravidel silničního provozu, znát význam některých dopravních značek, návštěva dopravního hřiště)

*  Čím budu, až vyrostu? (seznamování s různými druhy lidských činností, poznávání nářadí, vědět kde pracují rodiče, námětové hry (na kuchaře, na prodavače, na školu, apod.) 

*  Moje tělo (seznámit děti s jednotlivými částmi našeho těla, k čemu slouží, vědět, jak se máme o naše tělo starat)

 

Jarní probuzení

7. Tématický celek

Březen: „Jaro letí, má zelená křidélka“

Záměr: seznámit děti s probouzející se jarní přírodou živou i neživou, loučení se s paní zimou,

             přivítání jara – vynášení Moreny, přiblížit dětem svátky jara – společně oslavit a

             prožívat Velikonoce a jejich tradice.

Témata:

*  Když jaro ťuká (seznámit děti s charakteristickými znaky jarní přírody – tání sněhu, počasí, probouzení přírody, pozitivní vliv sluníčka na organismus, první jarní květy)

*  Jaro na zahrádce (seznámit děti s prvními jarními květinami, práce na zahradě – sázení květin, růst a starání se o květiny, pomoc při úklidu školní zahrady)

*  První jarní den (slavnost vítání jara – vynášení Moreny)

*  Velikonoce – svátky jara (seznamování s velikonočními zvyky, prohlubovat znalosti       o velikonočních tradicích, malování kraslic, nácvik koled,   pomoc při velikonoční výzdobě  

 

8. Tematický celek

Duben: „Zvířátka a jejich domov“

Záměr: Rozvíjet a podporovat kladný vztah ke zvířatům a živočichům v přírodě, učit děti

             chránit přírodu a vše živé i neživé v ní.

Témata:

*  Zvířátka ve volné přírodě (povídání o zvířátkách, přílet ptáků z teplých krajin, stavění hnízd, potrava)

*  Domácí zvířátka a jejich mláďátka (poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, vědět, proč je pěstujeme, jaký je z nich užitek, návštěva místních hospodářů)

*  Kdo žije u rybníků a přehrad (seznámit děti s tím, jaké je to u rybníka, poznat a pojmenovat zvířátka žijící v tomto prostředí,typické znaky a způsob života – např. čáp, žába, kapr, divoké kačeny ….

*  Čarodějnický slet (přiblížení jarní tradice, společná příprava čarodějnické slavnosti, veselé prožití čarodějnického dne)

 

9. Tématický celek

Květen: „Když všechno kvete“

Záměr:  Rozvíjet a podporovat kladný přístup k přírodě, rozvíjet schopnost přizpůsobit se   

               podmínkám vnějšího prostředí. Poznávat morální hodnoty rodiny a chápat důležitost

               citových vazeb

Témata:

*  Barevný týden (znalost základních barev – bílá, žlutá, červená, zelená, modrá)

*  Maminka má svátek (prohlubovat citovou vazbu k mamince, rodině, láska, jistota, bezpečí, připravovat a realizovat besídky pro maminku, výroba přání a dárku pro maminu)

*  Na mravenčí pasece (seznámit děti se životem hmyzu v přírodě, poznat a pojmenovat jednotlivé druhy – včela, motýl, mravenec, brouk …..)

*  Planeta Země (vést děti ke třídění odpadů takovým způsobem, aby se třídění stalo automatickou součástí jejich každodenního života nejen ve školce, ale i doma)

 

Letní dovádění

1.      Tématický celek

Červen: „Už se těším na prázdniny aneb co jsem se už naučil“

Záměr: Trávit více času na školní zahradě a v přírodě při sportovních činnostech, ve kterých    

              budeme rozvíjet fyzickou zdatnost a pohybovou koordinaci. Dodržovat dohodnutá

              pravidla a bezpečnost. Podporovat rozvoj fantazie četbou.

Témata:

*  Oslavujeme svátek dětí (radostné prožívání příprav oslavy dne dětí, navazovat citové vztahy ke kamarádů, chápat rovnost všech lidí bez rozdílu pleti, hry a soutěže pro děti)

*  Kniha je studinicí moudrosti (vést děti k četbě a lásce ke knihám, návštěva knihovny, organizování výstavky oblíbených dětských knih, seznámit děti s pojmy – spisovatel, ilustrátor)

*  Zoologická zahrada (poznávání exotických zvířat a přiblížení jejich života v přírodě a v Zoo. Výlet do  Zoo)

             *  Hurá na prázdniny (příprava slavnosti „Rozloučení s předškoláky, povídání si o prázdninách, seznámit děti s bezpečností a pravidly chování během letních prázdnin)

 

ŠVP je možné si prostudovat v MŠ.